Trang chủ Hướng dẫn Cũng là DisplayPort nhưng không xuất được 144Hz trên màn hình?